Jesteś tutaj:

Rok: 2021

07 STYCZNIA 2022 r. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE BĘDZIE NIECZYNNE

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie Nr 16/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w zamian za święto 01  stycznia 2022 r. przypadające w sobotę, w dniu 07 stycznia 2022 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie nieczynne.

Powiatowy Program Działań na rzecz osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przedstawia Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028 – Uchwała Nr XXXIV242/21  Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Do pobrania:

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028

 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przedstawia Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024 – Uchwała Nr XXXIV/243/21 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 30 grudnia 2021 r.

Do pobrania:

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024

W Wigilię 24 grudnia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie nieczynne

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie Nr 15/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w sobotę, w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie nieczynne.

Ogłoszenie – nabór wolontariuszy

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej ogłasza nabór wolontariuszy do pomocy dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych w zakresie wsparcia edukacyjnego.

Zgodnie z zapisami ustawy art. 66 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) osoba ubiegająca się o wolontariat powinna spełniać następujące wymagania:

– musi być pełnoletnia;

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

– wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie do 23 grudnia 2021 r. w godz. 730-1530 lub pod numerem telefonu
41 39 44 993
(od poniedziałku-do piątku).

Zapytanie ofertowe – usługa transportowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza postępowanie:
Usługa transportowa – dowóz paczek z podstawowymi produktami spożywczymi oraz paczek z artykułami czystości i środkami ochrony osobistej w ramach realizacji programu  ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny dostępny na tej stronie.

Konsultacje społeczne projektu: „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028”

Włoszczowa, dn. 13 grudnia 2021 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2028”

przeprowadzone zostały od dnia 26 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące w/w projektu.

Konsultacje społeczne

Na podstawie  Uchwały Nr 129/21 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2021r. dokumentu „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028” zostaje skierowany do konsultacji społecznych.

Konsultacje mają na celu zebranie propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje społeczne będą trwały 14 dni i przeprowadzone zostaną w dniach od
26 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

Konsultacje mają formę zbierania propozycji i opinii na piśmie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028”, który wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczony został:

Wypełniony formularz należy wysłać na adres poczty elektronicznej biuro@pcprwloszczowa.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pok.206 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres.

Do pobrania:

Powiatowy program działań dla ON

formularz uwag

 

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024”

Włoszczowa, dn. 13 grudnia 2021 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024” przeprowadzone zostały w dniach: od 26 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące w/w projektu.

 

 

Konsultacje społeczne

Na podstawie Uchwały Nr 130/2021 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2021 r. projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024” zostaje skierowany do konsultacji społecznych.

Konsultacje mają na celu zebranie propozycji i opinii mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego w przedmiotowym zakresie.

Konsultacje społeczne trwają 14 dni i przeprowadzone zostaną w dniach od 26 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Konsultacje mają formę zbierania propozycji i opinii na piśmie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024, który wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczony został:

Wypełniony formularz należy wysłać na adres poczty elektronicznej biuro@pcprwloszczowa.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 pok. 207 lub przesłać pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres.

Do pobrania:

PROGRAM 2022-2024

FORMULARZ UWAG

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny dostępny na tej stronie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza postępowanie:
Przygotowanie i dostarczenie paczek z podstawowymi artykułami spożywczymi oraz artykułami czystości i środkami ochrony osobistej w ramach realizacji programu  ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny dostępny na tej stronie.
Do pobrania protokoły z rozstrzygnięcia:

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji,

  1. osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

– w stopniu znacznym lub

– w stopniu umiarkowanym lub

-traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na:

– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

-wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu
w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

-zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

osoby, które posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

– osoby, które posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

– osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany
do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 360 godzin rocznie dla:

  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
    na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
    i edukacji.

Osoby zainteresowane, które chciałby skorzystać z usług asystenta muszą wypłnić Karty Zgłoszenia.

Usługa asystenta osobistego jest przyznawana na podstawie Karty Zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełenosprawnej” – edycja 2022, którą należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10 (budynek Starostwa Powiatowego) do dnia 19 października 2021r. (data wpływu wniosku do instytucji).

W razie pytań, wątpliwości czy trudności z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR Włoszczowa pod numerem 041 39 44 993.

Więcej informacji na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Do pobrania:

karta-zgloszenia-do-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Do góry