Aktualności

Zmiana realizatora obsługi dodatku wychowawczego – Rodziny Zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1981), decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków wychowawczych, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113 a albo art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 r.

  • Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze (500+);
  • Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
  • Rodziny zastępcze  wnioski o świadczenie wychowawcze składają do ZUS tylko elektronicznie, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:
    przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie kontynuowało wypłaty dodatków wychowawczy do dnia 31maja 2022 r.

Informacje na temat terminów oraz sposobu i zasad składania wniosków o świadczenie wychowawcze dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdziecie Państwo na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 

Zgodnie z informacją ZUS w sprawie świadczenia wychowawczego można otrzymać pomoc:

 

Zapytanie ofertowe – Ubezpieczenie NNW beneficjentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie Ubezpieczenia NNW beneficjentów projektu  BEZ BARIER” w 2021 r., realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe NNW

Załącznik nr 1 – wersja dla czytników

Załącznik nr 2 – wersja dla czytników

Zapytanie NNW – wersja dla czytników

 

Zapytanie ofertowe – organizacja i realizacja zajęć wspomagających edukację i rozwój

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert w zakresie  organizacji i realizacji zajęć wspomagających edukację i rozwój dla 18 dzieci przebywający w rodzinach zastępczych na potrzeby projektu pn.  „BEZ BARIER”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zmiana treści zapytania

Zapytanie ofertowe – zajęcia

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

 

07 STYCZNIA 2022 r. POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE BĘDZIE NIECZYNNE

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie Nr 16/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w zamian za święto 01  stycznia 2022 r. przypadające w sobotę, w dniu 07 stycznia 2022 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie nieczynne.

W Wigilię 24 grudnia 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie nieczynne

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie Nr 15/2021 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w zamian za święto 25 grudnia 2021 r. przypadające w sobotę, w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie nieczynne.

Ogłoszenie – nabór wolontariuszy

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej ogłasza nabór wolontariuszy do pomocy dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych w zakresie wsparcia edukacyjnego.

Zgodnie z zapisami ustawy art. 66 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) osoba ubiegająca się o wolontariat powinna spełniać następujące wymagania:

– musi być pełnoletnia;

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

– wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie do 23 grudnia 2021 r. w godz. 730-1530 lub pod numerem telefonu
41 39 44 993
(od poniedziałku-do piątku).

Zapytanie ofertowe – usługa transportowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza postępowanie:
Usługa transportowa – dowóz paczek z podstawowymi produktami spożywczymi oraz paczek z artykułami czystości i środkami ochrony osobistej w ramach realizacji programu  ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny dostępny na tej stronie.

Konsultacje społeczne projektu: „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028”

Włoszczowa, dn. 13 grudnia 2021 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2028”

przeprowadzone zostały od dnia 26 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące w/w projektu.

Konsultacje społeczne

Na podstawie  Uchwały Nr 129/21 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2021r. dokumentu „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028” zostaje skierowany do konsultacji społecznych.

Konsultacje mają na celu zebranie propozycji i opinii w zakresie przedmiotu konsultacji.

Konsultacje społeczne będą trwały 14 dni i przeprowadzone zostaną w dniach od
26 listopada 2021r. do 10 grudnia 2021r.

Konsultacje mają formę zbierania propozycji i opinii na piśmie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem „Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Włoszczowskiego na lata 2022-2028”, który wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczony został:

Wypełniony formularz należy wysłać na adres poczty elektronicznej biuro@pcprwloszczowa.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pok.206 lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres.

Do pobrania:

Powiatowy program działań dla ON

formularz uwag

 

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024”

Włoszczowa, dn. 13 grudnia 2021 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024” przeprowadzone zostały w dniach: od 26 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące w/w projektu.

 

 

Konsultacje społeczne

Na podstawie Uchwały Nr 130/2021 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2021 r. projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024” zostaje skierowany do konsultacji społecznych.

Konsultacje mają na celu zebranie propozycji i opinii mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego w przedmiotowym zakresie.

Konsultacje społeczne trwają 14 dni i przeprowadzone zostaną w dniach od 26 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Konsultacje mają formę zbierania propozycji i opinii na piśmie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024, który wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczony został:

Wypełniony formularz należy wysłać na adres poczty elektronicznej biuro@pcprwloszczowa.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 pok. 207 lub przesłać pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres.

Do pobrania:

PROGRAM 2022-2024

FORMULARZ UWAG

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny dostępny na tej stronie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza postępowanie:
Przygotowanie i dostarczenie paczek z podstawowymi artykułami spożywczymi oraz artykułami czystości i środkami ochrony osobistej w ramach realizacji programu  ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie prowadzonego postępowania:
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez formularz elektroniczny dostępny na tej stronie.
Do pobrania protokoły z rozstrzygnięcia:

Do góry