Jesteś tutaj:

Kategoria: Świadczenia dla Rodzin Zastępczych

Świadczenia dla Rodzin Zastępczych

Świadczenia obligatoryjne:
• świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

 • kwota nie niższa niż 660 zł. miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej
 • kwota nie niższa niż 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka

• dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka

 • kwota nie niższa niż 200 zł miesięcznie dla rodzin zastępczych oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 • kwota nie niższa niż 200 zł miesięcznie dla rodzin zastępczych zawodowych na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka umieszczonego na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługują w/w świadczenia oraz dodatki również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka jednak nie dłużej niż do 25 roku, oraz jeżeli osoba która osiągnęła pełnoletność:
1. uczy się:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,

lub
2. legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:

 • w szkole,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

• dodatek wychowawczy

 • kwota 500 zł miesięcznie na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia

• środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynki jednorodzinnym lub wielorodzinnym – w przypadku rodziny zastępczej zawodowej, w której przebywa powyżej 3 dzieci i pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej, jeśli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora pieczy zastępczej

Świadczenia fakultatywne:
• świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
• świadczenie jednorazowe lub okresowe na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki
• dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka
• świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego – w przypadku rodziny zastępczej zawodowej
• środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
lub domu jednorodzinnego w przypadku rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej

Do góry