Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2019

Ogłoszenie o naborze do projektu partnerskiego „BEZ BARIER”

Ogłoszenie

o naborze do projektu partnerskiego „BEZ BARIER”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór osób do udziału w projekcie partnerskim pn.: ,,BEZ BARIER” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego, a także objęcie wsparciem otoczenia w/w osób w tym podniesienie kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 78 uczestników i 26 osób stanowiących otoczenie. Uczestnicy stanowią grupy docelowe:

GRUPA 1 – osoby niesamodzielne zamieszkujące na terenie gminy Radków – miejsce rekrutacji GOPS Radków

GRUPA 2 – osoby z niepełnosprawnością:

A – osoby z niepełnosprawnością (grupa sportowa) – miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

B – kobiety z niepełnosprawnością z chorobami nowotworowymi– miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

C – osoby z niepełnosprawnością wymagające wsparcia w życiu codziennym przez usługi asystenta – miejsce rekrutacji GOPS Radków

GRUPA 3 – osoby sprawujące pieczę zastępczą – miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

GRUPA 4 – dzieci przebywające w pieczy zastępczej– miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

Więcej „Ogłoszenie o naborze do projektu partnerskiego „BEZ BARIER””

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019 Nabór wniosków

 

KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019

Nabór wniosków

o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I

W dniu 29 stycznia 2019 roku Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępiedo edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU:

Moduł I:

  1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego, zakupionego w ramach programu,
  6. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  7. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  8. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  9. Obszar C Zadania 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  10. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Więcej „KOMUNIKAT Aktywny Samorząd 2019 Nabór wniosków”

Dyżury ŚDP 2019

DYŻURY SPECJALISTÓW W MAJU 2019 ROKU

XVII ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

PODAJMY DŁOŃ RODZINIE

 

Tradycją lat ubiegłych w miesiącu maju na terenie całego województwa świętokrzyskiego organizowane są Świętokrzyskie Dni Profilaktyki. Tegoroczne odbywają się pod hasłem „RODZINA POLSKA W KONCEPCJI ODRADZAJĄCEGO SIĘ PAŃSTWA po 100 latach odzyskania niepodległości w 1918 roku”. Zapraszany do zapoznania się z programem akcji zamieszczonym na stronie internetowej Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach www.scpie.kielce.eu

 

W ramach tegorocznych ŚDP

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WŁOSZCZOWIE

we współpracy z

KOMENDĄ POWIATOWĄ POLICJI WE WŁOSZCZOWIE

KURATORSKIM ZESPOŁEM SŁUŻBY SĄDOWEJ WE WŁOSZCZOWIE

POWIATOWĄ STACJĄ SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNĄ WE WŁOSZCZOWIE

zapraszają na bezpłatne DYŻURY SPECJALISTÓW,

którzy służyć będą wszystkim potrzebującym swoją pomocą i wsparciem

zgodnie ze swoimi kompetencjami

Więcej „Dyżury ŚDP 2019”

Do góry