Jesteś tutaj:

Kategoria: Środki Pomocnicze i Przedmioty Ortopedyczne

Środki Pomocnicze i Przedmioty Ortopedyczne

Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód nie przekracza kwoty:
• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, ogłaszanego
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Przeciętne wynagrodzenie oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane są na podstawie zlecenia na zaopatrzenie do Narodowego Funduszu Zdrowia, wystawionego przez uprawnionego lekarza.
Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli:
• wnioskodawca ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
• w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku wnioskodawca był stroną umowy z PFRON, rozwiązaną z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

Wymagane załączniki
Osoba niepełnosprawna jest zobowiązana dołączyć do wniosku:
• kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność do pracy albo kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu)
• fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
• zaświadczenia o dochodach za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Uwaga dotycząca zakupu
Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w świetle obowiązujących przepisów, datą uznania danej osoby za niepełnosprawną jest data wydania orzeczenia. Zatem nie ma możliwości przyznania dofinansowania do środków pomocniczych oraz przedmiotów ortopedycznych, których zakup został dokonany prze datą wydania orzeczenia.

Do góry