Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2022

Nabór wniosków w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, iż w dniu 1 marca 2022 r. zostanie uruchomiony nabór wniosków w ramach programu ,,Aktywny Samorząd’’:

 • Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
  Wnioski będzie można składać od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.
 • Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  Wnioski będzie można składać:

  od dnia 01.03.2022 r. do dnia 31.03.2022 r. (dotyczących roku akademickiego 2021/2022) oraz

 – od dnia 12.09.2022 r. do dnia 10.10.2022 r. (dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

 Wnioski można składać w formie elektronicznej przez System Obsługi Wsparcia (SOW)
bez wychodzenia z domu oraz w wersji papierowej w siedzibie Centrum.

Z powyższego dofinansowania mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz spełniające kryteria programowe.

Zapraszamy do składania wniosków

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2022

W związku z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny koordynuje ogólnopolski „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W bieżącym roku obchody będą się odbywały w dniach 21 lutego – 27 lutego.

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Inicjatywa ta ma służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Od 21 do 27 lutego 2022 r. każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać bezpłatną poradę prawną w prokuraturach regionalnych, okręgowych i rejonowych w całym kraju.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

Szczegółowe informacje o miejscu, formach i godzinach dyżurów będą dostępne za pośrednictwem stron internetowych instytucji biorących udział w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, np. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Kielcach www.kielce.so.gov.pl.

 

Dyżury w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, tel. 504-754-393 lub 41-39-44-993:

 Specjalista

Data Godzina Miejsce
Funkcjonariusz Policji KPP we Włoszczowie + psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie 22.02.

24.02.

11:00 – 12:00

11:00 – 12:00

Tel. 504-754-393

Starostwo Powiatowe we Włoszczowie

Pokój 207

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać ze wsparcia świadczonego przez podmioty oferujące pomoc materialną i niematerialna finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości.

Ich pełna i na bieżąco aktualizowana lista jest dostępna za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie Funduszu pod adresem:

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

lub w rozmowie z konsultantem pod nr infolinii 222-309-900

Fundusz Sprawiedliwości to:

 • bezpłatna pomoc prawnika
 • wsparcie psychologa
 • pomoc materialna
 • tymczasowe miejsce zamieszkania

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Dofinansowanie: 283 500,00 zł

Całkowita wartość: 283 500,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 – ogłoszenie o naborze uczestników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków  do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 ” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu zamieszkującym na terenie Powiatu Włoszczowskiego w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. o stopniu znacznym lub
 2. o stopniu umiarkowanym albo
 3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z innych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przewidywana liczba uczestników Programu, na które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie uzyskało dofinansowanie to 10 osób, w tym:

 • 5 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 • 5 osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w szczególności osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie zamieszkałej gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu. Na potrzeby realizacji programu, za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Wyboru asystenta dokonuje się poprzez oraz złożenie przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie n/w dokumentów:

 • Karta zgłoszenia do Programu (załącznik nr 1);
 • Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 • Informacja o oczekiwanym zakresie czynności w ramach usług asystenta (załącznik nr 2);
 • Oświadczenie uczestnika Programu o niekorzystaniu z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, bądź usług obejmujących analogiczne wsparcie finansowanych z innych źródeł (załącznik nr 3);
 • Deklaracja uczestnika programu lub opiekuna prawnego do wskazania osoby mającej świadczyć usługi asystencki (załącznik nr 4);
 • Podpisana informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 5);

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z w/w wskazaniami, wymagane jest dodatkowo:

 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym (załącznik nr 6);
 • Oświadczenie o akceptacji osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnego (załącznik nr 7)

Dokumenty można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10,   29-100 Włoszczowa (tel. 41-39-44-993) w godzinach od 7.30 do 15.30 – pokój nr 114, w terminie od 02.02.2022 r do 15.02.2022r

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do programu

Deklaracja wyboru asystenta do16 lat

Deklaracja wyboru asystenta

Klauzula informacyjna

Oświadczenie  o niekorzystaniu z usług opiek.

Oświadczenie o akceptacji asystenta

Oświadczenie o niefigurowaniu w RSP

Zakres czynności w ramach usług asyst.

Zakres czynności w ramach usług asyst.

Możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON poprzez platformę SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że istnieje możliwość złożenia poprzez platformę SOW (System Obsługi Wsparcia) wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie następujących zadań:

 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych osób.

Platforma SOW dostępna jest pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków przez SOW można uzyskać ze strony internetowej: http://www.pcprwloszczowa.pl/jak-skorzystac-z-systemu-sow/

Do góry