Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024”

Włoszczowa, dn. 13 grudnia 2021 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024” przeprowadzone zostały w dniach: od 26 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi i opinie dotyczące w/w projektu.

 

 

Konsultacje społeczne

Na podstawie Uchwały Nr 130/2021 Zarządu Powiatu Włoszczowskiego z dnia 18 listopada 2021 r. projekt Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024” zostaje skierowany do konsultacji społecznych.

Konsultacje mają na celu zebranie propozycji i opinii mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego w przedmiotowym zakresie.

Konsultacje społeczne trwają 14 dni i przeprowadzone zostaną w dniach od 26 listopada 2021 r. do 10 grudnia 2021 r.

Konsultacje mają formę zbierania propozycji i opinii na piśmie, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W ramach konsultacji prosimy o zapoznanie się z projektem „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Włoszczowskim na lata 2022-2024, który wraz z formularzem konsultacyjnym zamieszczony został:

Wypełniony formularz należy wysłać na adres poczty elektronicznej biuro@pcprwloszczowa.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10 pok. 207 lub przesłać pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres.

Do pobrania:

PROGRAM 2022-2024

FORMULARZ UWAG

Dodaj komentarz