Osoby Niepełnosprawne

Osoby niepełnosprawne określa się w polskim prawie jako osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnienie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) oraz o niezdolności do pracy.
Przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zadań powiatu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uwzględnia się zasady zatwierdzone przez Zarząd Powiatu.

 

Klauzula informacyjna -przepis prawa PZoN