Jesteś tutaj:

Kategoria: Osoby Niepełnosprawne Powyżej 16-go Roku Życia

Osoby Niepełnosprawne Powyżej 16-go Roku Życia

Zakres działania
Zakres działania Powiatowego Zespołu ds Orzekania przede wszystkim obejmuje:
• przyjmowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• analizowanie tych wniosków i załączonej dokumentacji,
• ocenę stopnia naruszenia organizmu i jego konsekwencji w samodzielnej egzystencji, pracy zawodowej itp., zgodnie z celem przedstawionym przez wnioskodawcę,
• podejmowanie decyzji w oparciu o ustalone kryteria,
• wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
• rozpatrywanie odwołań od orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
• prowadzenie dokumentacji, związanej ze swą działalnością, w tym składanie sprawozdań.

Dokumenty prawne wydawane przez Zespół
Dokumenty prawne potwierdzające niepełnosprawność to:
• orzeczenie o niepełnosprawności,
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 r. życia,
• orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
• legitymacje osób niepełnosprawnych.

Orzeczenia dla osób, które ukończyły 16 rok życia
Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się trzy stopnie niepełnosprawności:
• znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
• umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
• lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Co bierze się pod uwagę przy orzekaniu?
Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia bierze się pod uwagę:
• zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
• ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – przewodniczącego składu orzekającego, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,
• wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
• możliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,
• ograniczenia występujące w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w życiu społecznym,
• możliwość poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pełnieniu ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.
STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZEKA SIĘ NA CZAS OKREŚLONY LUB NA STAŁE.

Złożenie wniosku
Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności składa się, osobiście bądź za pośrednictwem poczty, do właściwego miejscowo powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie rozpatruje poprawnie wypełnione wnioski mieszkańców powiatu Włoszczowskiego.
Do wniosku o wydanie orzeczenia załącza się:
• zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się osoba zainteresowana (ważne w okresie 30 dni od daty wystawienia do dnia złożenia wniosku). W przypadku niemożności przybycia osoby zainteresowanej na posiedzenie składu orzekającego w celu wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o niemożności przybycia,
• inne posiadane dokumenty, w tym medyczne, umożliwiające ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Rozpatrywanie wniosków
• Wnioski rozpatrywane są na posiedzeniach składów orzekających
• wyznaczonym terminie posiedzenia składu orzekającego informujemy wnioskodawców pisemnie lub telefonicznie.
• nieobecność na posiedzeniu musi zostać pisemnie usprawiedliwiona. W przeciwnym przypadku sprawa zostaje umarzana.
• Usprawiedliwienie należy dostarczyć do Zespołu w terminie 14 dni od dnia posiedzenia komisji.

Postępowanie odwoławcze
Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy Zespół, który wydał orzeczenie, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli natomiast Powiatowy Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, wydaje nowe orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Legitymacja
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włoszczowie przyjmuje poprawnie wypełnione wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16-go roku życia. Wnioski takie składa się na odpowiednich drukach, osobiście bądź za pośrednictwem poczty w siedzibie Zespołu. Do wniosku dołącza się:
• aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm.,
• kserokopię orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność
Legitymację należy odebrać osobiście lub przez pisemnie do tego upoważnioną osobę po upływie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Karty parkingowe
Od dnia 01.07.2014r. karty parkingowe wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Karta parkingowa przysługuje osobie niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przed 01.07.2014r., w którym określono przynajmniej jedną z przyczyn niepełnosprawności symbolem 04-O/05-R/10-N oraz wskazano w pkt. 9 prawo do karty z powodu znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się.
Karta parkingowa przysługuje również osobie niepełnosprawnej, której po 01.07.2014r., wydano orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Kartę parkingową wydaje się również Placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (dotyczy placówek, które posiadają główną siedzibę na terenie Powiatu Włoszczowskiego).

Zasady uzyskania karty parkingowej
Aby uzyskać kartę parkingową należy w siedzibie Zespołu złożyć:
• poprawnie wypełniony wniosek,
• kserokopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty,
• jedna fotografie,
• dowód osobisty do wglądu (w przypadku niepełnoletnich nieposiadających dowodu osobistego wyciąg z ewidencji ludności dotyczący potwierdzenia meldunku na terenie Powiatu Włoszczowskiego).
Wniosek Placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania poprzez złożenie:
• poprawnie wypełnionego wniosku,
• dowodu uiszczenia opłaty za wydanie karty,
• do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.
Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
• osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, za która wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sad opiekunów,
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Po uzyskaniu informacji o terminie odbioru karty, może ja odebrać osobiście wnioskodawca, lub inna osoba upoważniona do tego na piśmie przez wnioskującego.
Opłata za uzyskanie karty parkingowej wynosi 21zł.
Opłaty z adnotacja „opłata za wydanie karty parkingowej” należy dokonywać na konto Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
nr konta 95 8525 0002 0000 0010 7347 0008
Uwaga!
Wnioski składane drogą pocztową lub przez upoważnione osoby zawierają brak formalny – brak osobistego stawiennictwa celem złożenia wzoru podpisu. Wnioskodawcy będą wzywania do uzupełnienia braku formalnego.

Klauzula informacyjna -przepis prawa PZoN

 

Do góry