Jesteś tutaj:

Kategoria: Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

 

Projekt finansowany ze środków UE

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że realizuje projekt „Stopień wyżej” w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne
i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Okres realizacji projektu 01-06-2016 – 31-05-2018

Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu i podniesienie jakości usług społecznych poprzez wsparcie systemu pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodzin
i wychowanków pieczy zastępczej oraz wsparcie procesu usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą. Projekt realizowany będzie na terenie Województwa Świętokrzyskiego w Powiecie Włoszczowskim.

Głównymi wskaźnikami rezultatu będą:

– liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących
po zakończeniu projektu

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

– Liczba młodzieży z rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków objętych wsparciem w ramach Młodzieżowej Szkoły Liderów

Projekt skierowany zostanie do 44 osób w tym 22 kobiet i 22 mężczyzn wchodzących w skład trzech grup docelowych.

 

 

 

GRUPY DOCELOWE

I GRUPA Osoby tworzące pieczę zastępczą – 17 osób, w tym 10 kobiet i 7 mężczyzn
II GRUPA Dzieci i młodzież umieszczona w pieczy zastępczej – 18 osób, w tym 6 kobiet i 12 mężczyzn
III GRUPA Osoby usamodzielniane, które opuściły pieczę zastępczą – 9 osób, w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn

 

Partnerem w projekcie jest Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski.

 

Kwota dofinansowania 868 291,59 zł. Wkład własny 70 381,34 zł.

Wszelkie działania w ramach projektu finansowane są z Funduszy Europejskich, Program Regionalny.

Do góry