Aktywny Samorząd

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu

„Aktywny samorząd” w 2018 roku

1. Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2018 roku:
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej
na III poziomie jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej;
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
2. Wystąpienie o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację programu, realizator programu składa we właściwym
terytorialnie Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Termin złożenia wystąpienia upływa w dniu 28 lutego 2018 roku.
3. Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu, w odniesieniu do pierwszej transzy
środków finansowych przyznanych w 2018 roku, upływa w dniu 23 kwietnia 2018 roku.
4. Przekazanie przyznanych w 2018 roku środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu, nastąpi nie wcześniej niż
po wykorzystaniu środków przekazanych w 2017 roku i złożeniu przez realizatora programu
rozliczenia tych środków.
5. Pełnomocnicy Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Oddziałach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą podejmować
decyzję o przywróceniu realizatorowi programu terminu związanego z realizacją programu.
Przekroczenie przez realizatora programu terminu określonego w ust. 3 może skutkować
zmniejszeniem wysokości środków finansowych przekazanych przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu.

2

6. Warunkiem przyznania w 2018 roku realizatorowi programu środków finansowych na realizację
programu, jest złożenie przez realizatora oświadczenia o nieposiadaniu:
1) wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych;
3) wymagalnych zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
oraz wobec organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,
przy czym ww. wymagania dotyczą jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego
odpowiedzialnej za realizację programu, a także jednostki organizacyjnej samorządu
powiatowego składającej wystąpienie o przyznanie środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu (o ile jest inna).
7. Z uczestnictwa w programie wyłączeni są wnioskodawcy oraz samorządy powiatowe,
którzy/które po otrzymaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm.), w tym również w ramach programów zatwierdzonych
przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
naruszyli/naruszyły warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte
wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili/ nie doprowadziły
do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku (w przypadku wnioskodawcy) lub wystąpienia
(w przypadku samorządu powiatowego).
8. W ramach działań promocyjnych realizator programu poinformuje o możliwości uzyskania
wsparcia w module II przez osoby niepełnosprawne spełniające warunki uczestnictwa
w programie, w szczególności szkoły ponadgimnazjalne, w tym ośrodki szkolno-wychowawcze,
szkoły specjalne oraz placówki z oddziałami integracyjnymi z terenu swojego działania.
9. Maksymalna kwota dofinansowania lub refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie
z rozdziałem VII ust. 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:
1) Obszaru A:
a) w Zadaniu nr 1 – 8.000 zł,
b) w Zadaniu nr 2 – 2.200 zł, w tym:
– dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,
– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza
miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem,
wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł;

2) Obszaru B:
a) w Zadaniu nr 1:
– dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł,
– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł,
b) w Zadaniu nr 2:
– dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach,
maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku
wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;

3

3) Obszaru C:
a) w Zadaniu nr 2 – 3.000 zł,
b) w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
– w zakresie ręki – 9.000 zł,
– przedramienia – 20.000 zł,
– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
– na poziomie podudzia – 14.000 zł,
– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach
i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV
(dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta
PFRON,
c) w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w lit. b,
d) w Zadaniu nr 3 i nr 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie
z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem
programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł;
4) Obszaru D – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.
10. W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza
objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
2) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie
od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest
możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
11. Decyzja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosztów opłaty
za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę,
o której mowa w ust. 10 pkt 3 lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiszczenie
opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego może być podjęta przez Pełnomocników
Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie
wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu lub Oddziału Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W opinii tej realizator programu lub Oddział
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wskazuje w szczególności:
1) proponowaną wysokość dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub opłaty
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego;
2) uzasadnienie proponowanej decyzji, w tym:
a) dotyczące wysokości dofinansowania, przede wszystkim ze względu na atrakcyjność
kierunku nauki wybranego przez wnioskodawcę na otwartym rynku pracy,
b) wskazanie innych okoliczności zasługujących na indywidualne rozpatrzenie sprawy
(na podstawie informacji przekazanych przez wnioskodawcę);
3) średni i najniższy, procentowy udział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w dofinansowanych przez realizatora programu kosztach:
a) opłaty za naukę (czesne) w ramach wniosków wnioskodawców, których przeciętny
miesięczny dochód przekracza kwotę, o której mowa w ust. 10 pkt 3,

4

b) dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
objętych pomocą ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w semestrze/półroczu, którego dotyczy proponowana decyzja;
4) wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia
opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu;
5) wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii.
12. W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form
kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę
(czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego
na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł
jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
13. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 może być zwiększony,
nie więcej niż o:
1) 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania;
3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej)
kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie;
5) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku
w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
14. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 10 pkt 1 i ust. 13 nie
przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie
wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera
naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.
15. Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa
w ust. 10 pkt 1 i ust. 13, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla
każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie
wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla
wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji
na poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku
pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie
wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać
dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
16. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty
za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

5

17. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi
programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego
dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał
na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.
18. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych
od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki,
a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie
z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki
w tym semestrze/półroczu.
19. Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:
1) każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu)
semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy
także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych:
a) „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7;
2) wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby
semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu –
do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one
realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym
mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
3) decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej
dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy
do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku
studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
4) wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach
dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem,
iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy
kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód
doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie
semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje
z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
5) wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa
w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty
dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki
na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem
pkt 6;
6) na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne
dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan
zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach
danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia
decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma
zastosowania;

6

7) limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów
nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód
doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).
20. W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów
doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie
przewodu doktorskiego.
21. Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala
własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.
22. Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w module I wynosi co najmniej:
a) 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadanie nr 1, Obszaru C Zadania:
nr 3 i nr 4,
b) 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadanie nr 1 oraz Obszaru D,
c) 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A: Zadanie nr 2;
2) w module II – w zakresie kosztów czesnego:
a) 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ust. 10 pkt 3 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy
w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania, o którym mowa
w ust. 12 dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają
z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej
niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie
wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony
jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza
kwoty 583 zł (netto) na osobę.
23. Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł,
jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
24. Dokumentem potwierdzającym udzielenie pomocy ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest umowa dofinansowania zawarta pomiędzy
wnioskodawcą i realizatorem programu. Data jej zawarcia jest datą udzielenia pomocy;
Jednakże, jeśli w toku realizacji programu umowa dofinansowania jest zawarta w roku
następującym po roku złożenia wniosku, to rokiem udzielenia pomocy jest ten rok, w którym
wniosek został złożony.
25. Maksymalny koszt wynagrodzenia za jedną opinię eksperta Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi:
1) w przypadku pierwszej wizyty – 300 zł brutto;
2) w przypadku kolejnej wizyty – 150 zł brutto.
26. Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji formalnej wniosków:
1) opinia eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydana
w 2017 roku do wniosku, zachowuje ważność dla weryfikacji formalnej tego wniosku –
do dnia 31 grudnia 2018 roku;
2) zaświadczenie lekarskie złożone przez wnioskodawcę do wniosku w 2017 roku, zachowuje
ważność dla weryfikacji formalnej wniosku – do dnia 31 grudnia 2018 roku;

7

3) wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia
umowy dofinansowania, ale w okresie wskazanym w rozdziale VII ust. 3 programu, warunki
uczestnictwa w programie musi spełniać także, w przypadku:
a) modułu I Obszar A-C (w zadaniach, które przewidują możliwość refundacji, zgodnie
z rozdziałem VII ust. 1 programu) – w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją,
b) Obszaru D i modułu II – w okresie objętym refundacją kosztów;
4) wnioskodawca może uzupełnić wniosek o brakujące dane i/lub załączniki w terminie
wskazanym przez realizatora programu; w module II realizator programu wyznacza
wnioskodawcy w tym celu co najmniej 14-dniowy termin (liczony w dniach
kalendarzowych);
5) odnośnie częstotliwości udzielania pomocy w ramach modułu I:
a) warunek, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 1 programu dotyczy:
– pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadań,
– osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem pomocy,
– tego samego celu pomocy, przez który należy rozumieć przedmiot dofinansowania
określony ogólnie w danym zadaniu,
b) warunek, o którym mowa w rozdziale VI ust. 5 pkt 2 programu dotyczy:
– pomocy udzielanej w ramach wskazanych zadań,
– osoby niepełnosprawnej, będącej beneficjentem pomocy,
– gwarancji, dotyczącej przedmiotu dofinansowanego uprzednio ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
6) odnośnie podejmowania decyzji o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów,
o których mowa w rozdziale VI ust. 5 programu:
a) dotyczyć może ona także okresów obowiązujących w ramach innych zadań finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
b) do okoliczności wymienionych w rozdziale VI ust. 6 pkt 1 należą także zmiany w stanie
fizycznym beneficjenta pomocy, powodujące, że nie może on korzystać z posiadanego,
uprzednio dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przedmiotu dofinansowania;
7) wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4 zobowiązany
jest dostarczyć wraz z wnioskiem dwie niezależne oferty, dotyczące przedmiotu
dofinansowania, przygotowane na formularzu wskazanym przez realizatora;
8) opinia eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych musi
dodatkowo zawierać ocenę zgodności proponowanej do dofinansowania protezy (według
specyfikacji) z poziomem jakości według programu.
27. Dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji merytorycznej wniosków w ramach modułu I:
1) ekspertem, o którym mowa w rozdziale X ust. 5 programu nie może być osoba, która
aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub handlowym,
członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm oferujących
sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku;
2) w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert, o którym mowa w pkt 1, powinien potwierdzić stan
faktyczny związany z dysfunkcją i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta pomocy
we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile to możliwe z uwagi na sytuację zdrowotną
osoby niepełnosprawnej – w trakcie konsultacji z udziałem potencjalnego beneficjenta
pomocy;
3) ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w celu wyłonienia wniosków, które mają
największe szanse na realizację celów programu; w związku z tym realizator programu

8

będzie stosował punktowy system oceny wniosków, wyznaczając minimalny próg punktowy
umożliwiający bieżące udzielanie dofinansowania; ustalenie zbioru kryteriów i ich wag
należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem ust. 28; udzielenie
dofinansowania wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonego przez
realizatora programu minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości
wynikających z wysokości ostatecznej puli środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przekazanych realizatorowi programu.
28. Preferencje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przysługujące
wnioskodawcom w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
1) w 2018 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:
a) są zatrudnione – suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 40%;
b) w 2017 lub w 2018 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych
zdarzeń losowych – suma punktów preferencyjnych nie może stanowić mniej niż 10%,
maksymalnej liczby punktów możliwych do udzielenia w ramach oceny merytorycznej
wniosku; pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu;
2) w sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia
dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu
dofinansowania decyduje:
a) stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób,
że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,
a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru
wniosku do dofinansowania:
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób,
że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest
najniższy.

29. Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.
30. Termin składania przez realizatora programu dodatkowego (końcowego) zapotrzebowania
na środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczone w 2018 roku na realizację programu, upływa w dniu 4 grudnia 2018 roku. Środki
te będą mogły być wykorzystywane na udzielanie pomocy w ramach programu – do dnia
złożenia końcowego sprawozdania z realizacji programu (w odniesieniu do środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych w 2018 roku),
w tym także z uwzględnieniem możliwości przywracania osobom niepełnosprawnym terminu na
złożenie wniosku o dofinansowanie w całym okresie przed uruchomieniem naboru wniosków.
31. Zakres pojęć – ilekroć w niniejszym dokumencie lub w programie mowa jest o:
1) aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:
a) zatrudnienie, lub
b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub
c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca
w zatrudnieniu,
okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie
w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres
aktywności;

9

2) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – należy przez to rozumieć nie wymagającą
rozliczania kwotę przeznaczoną na wydatki wnioskodawcy związane z pobieraniem nauki;
3) dysfunkcji narządu ruchu (w przypadku Obszaru A) – należy przez to rozumieć
dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób
niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia
dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń
(np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń
rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane
pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku
zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących
podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu;
4) dysfunkcji narządu wzroku (w przypadku Obszaru B) – należy przez to rozumieć
dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności, a także w przypadku:
a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym
stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie
wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której
dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej
0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni,
b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia – gdy wnioskodawca przedłoży
zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba
niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku
lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni,
przy czym osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje narządu wzroku wymienione
w lit. a i lit. b, są traktowane jak osoby niewidome;
5) dysfunkcji obu kończyn górnych (w przypadku Obszaru B) – należy przez to rozumieć
stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim: wrodzony brak lub amputację obu kończyn
górnych – co najmniej w obrębie przedramienia, a także dysfunkcję charakteryzującą się
znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych w stopniu
znacznie utrudniającym korzystanie ze standardowego sprzętu elektronicznego, wynikająca
ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);
6) ekspercie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w przypadku
Obszaru C Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć specjalistę wojewódzkiego
z dziedziny rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii albo innego specjalistę
w tych dziedzinach, wskazanego przez jednego z wymienionych specjalistów, który prowadzi
na terenie danego województwa długotrwałą opiekę protetyczną nad osobami po amputacjach
kończyn; wyboru ekspertów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
dokonuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ekspertem nie może
być osoba, która aktualnie oraz w ciągu ostatnich 3 lat, była przedstawicielem prawnym lub
handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem
protezowni (zakładu ortopedycznego); ekspertom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przysługuje wynagrodzenie za wydanie opinii do wniosku
zakwalifikowanego do dofinansowania, w zakresie:
a) stabilności procesu chorobowego wnioskodawcy,
b) rokowań co do zdolności wnioskodawcy do pracy w wyniku wsparcia udzielonego
w programie,
oraz o ile dotyczy:

10

c) celowości zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy
wnioskodawcy) i zwiększenia kwoty dofinansowania;
7) gospodarstwie domowym wnioskodawcy – należy przez to rozumieć, w zależności od stanu
faktycznego:
a) wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi
osobami, wchodzącymi w skład jego rodziny,
lub
b) samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka oraz utrzymuje się
samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów lub przy wsparciu
właściwych instytucji, ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu,
przy czym wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów ani
nie korzysta ze wsparcia właściwych instytucji, zalicza się do wspólnego gospodarstwa
domowego rodziców/ opiekunów;
8) informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego
dofinansowaniem – należy przez to rozumieć każdą udokumentowaną informację
potwierdzającą, że student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem (np. wpis
na kolejny semestr, w tym warunkowy, informacja o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej,
potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np. w formie oceny itp.);
źródłem informacji może być np. indeks, wydruk z USOS, zaświadczenie uczelni, itp.);
9) Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny
wielodzietnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2016 r., poz. 785) lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty
jest działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy
programów, które pod różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako
samodzielny instrument nieobudowany programem;
10) kolegium – należy przez to rozumieć kolegium działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.);
11) kosztach kursu i egzaminów (w przypadku Obszaru A Zadanie nr 2) – należy przez
to rozumieć koszty związane z uczestnictwem osoby niepełnosprawnej w kursie
i przeprowadzeniem egzaminu, w tym także wszelkie opłaty z nimi związane oraz jazdy
doszkalające;
12) kosztach utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (Obszar C
Zadanie nr 4) – należy przez to rozumieć koszty związane z utrzymaniem sprawności
technicznej protez/y kończyny górnej i/lub dolnej, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne;
13) miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego
(art. 25 KC) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu,
będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego
plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania
nie decyduje jedynie fakt przebywania w określonym mieście, ale również zamiar stałego
pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć
tylko jedno miejsce zamieszkania;
14) nauce w szkole wyższej – należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji
na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez
szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym,
zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

11

15) opłacie za naukę (czesne) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukę w szkole
policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne)
nie obejmuje innych opłat z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty związanej
z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
za zajęcia nieobjęte planem studiów, za inne niż filologia studia realizowane w języku
obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego
(przykładowo za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia
studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy,
itp.), które to koszty mogą być pokrywane przez beneficjenta pomocy ze środków
dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;
16) oprzyrządowaniu samochodu – należy przez to rozumieć dostosowane do indywidualnych
potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności adresata programu urządzenia
(montowane fabrycznie lub dodatkowo) lub również wyposażenie samochodu, które
umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu lub
przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu
rehabilitacyjnego; do mobilnych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: specjalny fotel
pasażera, w tym fotelik dziecięcy, podnośnik lub najazd/podjazd/rampę podjazdową
do wózka inwalidzkiego, dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego itp.;
17) osobie głuchoniewidomej – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która
na skutek równoczesnego uszkodzenia słuchu i wzroku napotyka bardzo duże trudności
w wymianie informacji oraz w komunikowaniu się, stan ten musi być potwierdzony
w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu lekarskim;
18) osobie poszkodowanej w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych –
należy przez to rozumieć:
a) osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 2 ustawy z dnia
11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1067), wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa
domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku
z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin,
które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych,
podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 163, z późn. zm.), a także,
b) osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi
w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane
/potwierdzone przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną,
Policję);
19) osobie zależnej (w przypadku Obszaru D) – należy przez to rozumieć dziecko będące pod
opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu
opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego,
zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole);
20) posiadaczu samochodu (w rozumieniu programu) – należy przez to rozumieć jego
właściciela lub współwłaściciela; w przypadku osób niepełnoletnich i pozbawionych
zdolności do czynności prawnych, posiadaczem samochodu jest wnioskodawca;
w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń
mobilnych (niemontowanych w samochodzie na stałe), posiadanie samochodu może być

12

udokumentowane aktualną umową (np. umowa użytkowania, najmu, użyczenia, dzierżawy
itd.);
21) poziomie jakości protez kończyny górnej – należy przez to rozumieć:
a) poziom I – prosta proteza o funkcji głównie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi
elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka; do wykonania
w ramach limitu NFZ; nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki,
b) poziom II – proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym
zawieszeniem na kikucie; w zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką
dopłatą; nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia
aktywności zawodowej,
c) poziom III – proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym
zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo
dobrym wykończeniem kosmetycznym; uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu
umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej,
d) poziom IV – proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane
bioelektryczne i mechaniczne – tzw. hybrydowa); proteza w części bioelektrycznej
sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych; w znacznym stopniu pozwala na
uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów,
w szczególności z powodu znacznej wagi;
22) poziomie jakości protez kończyny dolnej – należy przez to rozumieć:
a) poziom I – proteza wykonana w ramach limitu NFZ; posiada najprostsze elementy
mechaniczne; nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania
pacjenta,
b) poziom II – poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta;
proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej
użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej,
c) poziom III – poziom bardzo dobry; proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach
(stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie w leju, także
na elementach silikonowych; w tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie
zapewniające takie możliwości lokomocyjne, aby mógł podjąć lub kontynuować
aktywność zawodową,
d) poziom IV – grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami
sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami
nośnymi; umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną
pacjentów;
23) półroczu/semestrze – należy przez to rozumieć okres, na który może zostać przyznana
pomoc finansowa na pokrycie kosztów nauki, obejmujący zajęcia dydaktyczne i sesję
egzaminacyjną;
24) protezie kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C
Zadanie nr 3 i nr 4) – należy przez to rozumieć protezę/protezy kończyny górnej i/lub dolnej
na III lub IV poziomie jakości protez;
25) przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy – należy przez to rozumieć dochód
w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, o jakim mowa
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1952), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek;
dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten
oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r. (Obwieszczenie Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. – M.P. 2017, poz. 884), według

13

wzoru: [(2.577 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym
wnioskodawcy;
26) przerwie w nauce (w przypadku modułu II) – należy przez to rozumieć przerwę
w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki,
np. urlop dziekański, urlop zdrowotny;
27) spowolnienie toku studiów – należy przez to rozumieć indywidualną organizację studiów
lub indywidualny tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji uczelni, umożliwiający
wydłużenie okresu trwania studiów (np. jeden semestr w ciągu roku akademickiego).
Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września
2014 roku w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu
studiów w uczelniach, warunki odbywania studiów określają regulaminy studiów. O ile
decyzja o spowolnieniu toku studiów nie jest decyzją o powtarzaniu roku, wnioskodawca
może korzystać z pomocy w module II na zasadach ogólnych;
28) sprzęcie elektronicznym lub jego elemencie lub oprogramowaniu – należy przez
to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia
i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia
niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium
uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju
dysfunkcji – potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego
beneficjenta,
29) studiach w przyspieszonym trybie – należy przez to rozumieć indywidualną organizację
studiów lub indywidualny tok studiów, przyjęty na podstawie decyzji uczelni, umożliwiający
skrócenie okresu trwania studiów, przy czym program studiów w przyspieszonym trybie
(np. trzy semestry w ciągu roku akademickiego) musi być zgodny z obowiązującymi
standardami kształcenia dla danego kierunku studiów i zgodny z obowiązującym planem
ogólnym studiów. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 września 2014 roku w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia
regulaminu studiów w uczelniach, warunki odbywania ww. studiów określają regulaminy
studiów;
30) szkole policealnej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną,
działającą zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z późn. zm.);
31) szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę wyższą
utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) lub uczelnię zagraniczną, a także szkołę wyższą
i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły
i związki wyznaniowe;
32) urządzeniach brajlowskich – należy przez to rozumieć elektroniczne urządzenia, zdolne
tworzyć wypukłą formę informacji wyjściowej, możliwą do odczytania przy pomocy zmysłu
dotyku;
33) wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:
a) w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne
zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani
przedawnione ani umorzone,
b) w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji
administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów k.p.a. – zobowiązania:

14

− wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane
z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji,
w których nie wskazano terminu płatności,
− wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane
z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji
z oznaczonym terminem płatności,
− wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej
wykonalności;

34) zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:
a) stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony,
jednakże nie krótszy niż 3 miesiące,
b) stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy
o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas
określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące,
c) działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336),
d) działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168),
e) zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż
6 miesięcy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się),
f) staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.),
okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują
po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się
w okres zatrudnienia;
35) zdarzeniach losowych – należy przez to rozumieć potwierdzone przez właściwe jednostki
zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/ podopiecznego
wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności,
skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu
uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.