Jesteś tutaj:

Kategoria: Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Instytucjonalna Piecza Zastępcza

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszcza się dzieci powyżej 10. roku życia pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w sytuacji gdy wyczerpane zostały możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.
Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne. Pobyt w placówce umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, podejmowane są działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej.
Placówki dzielą się na placówki opiekuńczo – wychowawcze typu:
1. socjalizacyjnego;
2. interwencyjnego;
3. specjalistyczno – terapeutycznego;
4. rodzinnego.

Na terenie Powiatu Włoszczowskiego funkcjonuje
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego,

Do placówki opiekuńczo-wychowawczej dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej z powodu braku odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z powodu braku miejsca w placówce opiekuńczo – wychowawczej na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Powiat wydaje skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej po zasięgnięciu opinii dyrektora tej placówki.

Za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzice ponoszą opłatę, do wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka
w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej we Włoszczowie
w 2017 roku wynoszą: 2 785,17 zł

Do góry