Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2018

Informacja dotycząca programu „Dobry start” dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia
1 czerwca 2018 r. poz. 1061) świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko
  • osobom uczącym się, które są osobami usamodzielnianymi w myśl ustawy
    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – raz w roku

Co istotne, z programu dobry start mogą skorzystać osoby uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej realizującej obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola oraz realizujących roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę” prowadzoną w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Więcej „Informacja dotycząca programu „Dobry start” dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

Do góry