Jesteś tutaj:

Miesiąc: grudzień 2018

UWAGA NOWE DRUKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe druki wniosków dotyczące rehabilitacji społecznej. Druki są do pobrania w zakładce ,, WNIOSKI”

UWAGA NOWE DRUKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe druki wniosków dotyczące rehabilitacji społecznej. Druki są do pobrania w zakładce ,, WNIOSKI”

Więcej „UWAGA NOWE DRUKI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od dnia 01.01.2019 r. obowiązują nowe druki wniosków dotyczące rehabilitacji społecznej. Druki są do pobrania w zakładce ,, WNIOSKI””

Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.1431),

Ogłasza

otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Więcej „Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych”

Do góry