Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Program ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

  1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

– konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji,

  1. osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności

– w stopniu znacznym lub

– w stopniu umiarkowanym lub

-traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na:

– wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

-wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu
w wybrane przez uczestnika miejsca;

– załatwianiu spraw urzędowych;

– korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

-zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności
do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

osoby, które posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

– osoby, które posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

– osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany
do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

– 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

– 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

– 360 godzin rocznie dla:

  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
    o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
    na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
    i edukacji.

Osoby zainteresowane, które chciałby skorzystać z usług asystenta muszą wypłnić Karty Zgłoszenia.

Usługa asystenta osobistego jest przyznawana na podstawie Karty Zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełenosprawnej” – edycja 2022, którą należy dostarczyć do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przy ul. Wiśniowa 10 (budynek Starostwa Powiatowego) do dnia 19 października 2021r. (data wpływu wniosku do instytucji).

W razie pytań, wątpliwości czy trudności z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR Włoszczowa pod numerem 041 39 44 993.

Więcej informacji na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Do pobrania:

karta-zgloszenia-do-Programu-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Dodaj komentarz