Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Terapeutycznego i Pomocniczego prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie świadczy usługi wyłącznie na rzecz mieszkańców Powiatu Włoszczowskiego.
Celem działalności Wypożyczalni jest ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i procesom marginalizacji osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej, a także korzystania z różnorodnych form rehabilitacji i terapii.

Z Wypożyczalni mogą korzystać:

  • osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności bądź orzeczenie traktowane na równi z tymi orzeczeniami oraz zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu Sprzętu,
  • osoby oczekujące na wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, tj. gdy utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb w zakresie korzystania ze Sprzętu, ale dysponują zaświadczeniem lekarskim wskazującym na konieczność korzystania z określonego typu Sprzętu,
  • osoby, które znajdują się w okresie rekonwalescencji po zabiegu lekarskim, przechodzonej rehabilitacji bądź z innych przyczyn oraz posiadają zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu Sprzętu.

Wniosek o wypożyczenie Sprzętu wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności (stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tymi orzeczeniami) należy złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną w siedzibie PCPR we Włoszczowie, przy ul. Wiśniowej 10, pok. 206.
Wydanie oraz zwrot Sprzętu ma miejsce we Włoszczowie, przy ul. Żeromskiego 28, gdzie mieści się przechowalnia Sprzętu.
Podstawą wypożyczenia Sprzętu jest umowa użyczenia, zawarta pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie (Powiatową Wypożyczalnią Sprzętu Rehabilitacyjnego, Terapeutycznego i Pomocniczego), a osobą ubiegającą się o udostępnienie Sprzętu, jej przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym.
Wypożyczanie Sprzętu jest nieodpłatne.
W przypadku wypożyczenia Sprzętu o wartości przekraczającej 1500 zł., w celu zabezpieczenia roszczeń, osoba ubiegająca się o wypożyczenie zobowiązana jest do podpisania poręczenia wekslowego oraz ustanowienia poręczyciela, którego dochód umożliwia spłatę 4% wartości Sprzętu miesięcznie. Osoba wskazana jako poręczyciel musi wykazać stałe źródło dochodu.