Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2022

Informacja dot. bezpłatnej pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego.

Przy radach adwokackich na terenie całego kraju pomoc koordynują adwokaci, których listę przesyłam w załączeniu celem wykorzystania i przekazania za Państwa pośrednictwem osobom bezpośrednio zainteresowanym.

„Пані та панове,

мити, що Вища рада адвокатів спільно з радами адвокатів району організували скоординовану безоплатну правову допомогу громадянам України – постраждалим від воєнного конфлікту.

На радах адвокатів по всій країні допомогу координують адвокати, список яких я надсилаю з метою використання і передачі через вас безпосередньо зацікавленим особам”.

Do pobrania:

KW_2063259_DAP_plik4

 

 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE DLA UKRAINY

Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r. w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską i zamieszkują na obszarze Województwa Świętokrzyskiego   do   skorzystania z pomocy udzielanej w Centrum Pomocy Uchodźcom we Włoszczowie. 

Oficjalnego otwarcia Centrum Pomocy Uchodźcom, które mieści się w budynku Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie (ul. Koniecpolska 42) dokonali w dniu 11 lipca br. Starosta Włoszczowski Dariusz Czechowski i Członek Zarządu Powiatu Małgorzata Gusta.

W Centrum można otrzymać:

 • pomoc w nauce języka polskiego,
 • pomoc psychologiczną indywidualną,
 • pomoc konsultanta w załatwianiu spraw urzędowych, zdrowotnych, w zatrudnieniu, edukacji itp.
 • usługę tłumacza przysięgłego,
 • szkolenia zawodowe,
 • opiekę nad dzieckiem w czasie korzystania ze szkolenia,
 • pomoc socjalno – bytową (finansową) na zakup m.in.: żywności, środków czystości i innych potrzeb.

Centrum Pomocy Uchodźcom (CPU) jest czynne codziennie w godzinach:

 • 7.30 – 15.30 (budynek Starostwa Powiatowego we Włoszczowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, tel. 41 39 44 993, 727 457 827, e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl)
 • 16.00 – 20.00 (budynek Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 42, tel. 727 457 827, e-mail: biuro@pcprwloszczowa.pl) – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

 

 

Швєнтокшиське для України

Влощовський повіт

Повітовий центр допомоги сім’ям у Влощові запрошує громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року у зв’язку з триваючим збройним конфліктом з Російською Федерацією та проживають у Швєнтокшиському воєводстві, скористатися допомогою Центру допомоги біженцям у Влощові.

11 липня цього року відбулося офіційне відкриття Центру допомоги біженцям, який знаходиться в будівлі Повітового центру культури та відпочинку у Влощовa (вул. Конєцпольська 42). Влощoвський староста Даріуш Чеховський та член повітової ради Маргарuтa Густа.

Центр допомоги біженцям (CPU) працює щодня:.

 • 7.30-15.30 (місце знаходження: Центр допомоги біженцям – Повітовий центр допомоги сім’ям у Влощові, вул. Вішньова, 10, тел. 413 944 993, 727 457 827, електронна адреса biuro@pcprwloszczowa.pl)
 • 16.00-20.00 (місце знаходження: Центр допомоги біженцям – Повітовий культурно-відпочинковий центр у Влощові, Конєцпольска, 42, тел. 727 457 827, e-mail biuro@pcprwloszczowa.pl) – після попереднього запису за телефоном

У Центрі ви можете отримати:

 • допомогу у вивченні польської мови,
 • індивідуальну психологічну допомогу,
 • допомогу консультанта у вирішенні адміністративних питань, здоров’я, працевлаштування, навчання тощо.
 • послуги присяжного перекладача,
 • професійне навчання,
 • догляд за дитиною під час навчання,
 • соціально-побутову (фінансову) допомогу для придбання, серед іншого: продуктів харчування, засобів гігієни та інших потреб.

Do pobrania / Завантажити

Deklaracja uczestnika

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika RODO

Regulamin rekrutacji 06.07

Регламент-UA

Заява-учасника-UA

Декларація-учасника-UA

Анкета-для-участі-UA

 

Informacja o trwałości projektu BEZ BARIER

W związku z zakończeniem w dniu 30.06.2022 r. projektu pozakonkursowego pn. „BEZ BARIER realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś  9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner Wiodący Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie
z siedzibą przy ul. Wiśniowej 10, Włoszczowa

Do pobrania:

informacja trwałość

 

 

 

Informacja dotycząca spotkania w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 44b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu
  pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta.

Kadencja rady trwa 4 lata.

Zarządzeniem  Nr 67/22 Starosty Włoszczowskiego  z dnia 17 czerwca 2022 roku powołano następujące osoby w skład Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

 1. Joanna Rak – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 2. Katarzyna Misztela – przedstawiciel samorządu gminnego
 3. Marzena Ostrowska                 – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 4. Mariola Suliga – przedstawiciel samorządu powiatowego
 5. Tomasz Bugajny  – przedstawiciel organizacji pozarządowej

 Zgodnie § 12 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560) w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych pierwsze posiedzenie powiatowej rady zwołuje starosta w terminie 21 dni od dnia powołania rady.

 

 

 

Do góry