Ogłoszenie – nabór wolontariuszy

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej ogłasza nabór wolontariuszy do pomocy dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych w zakresie wsparcia edukacyjnego.

Zgodnie z zapisami ustawy art. 66 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.) osoba ubiegająca się o wolontariat powinna spełniać następujące wymagania:

– musi być pełnoletnia;

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;

– wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie do 23 grudnia 2021 r. w godz. 730-1530 lub pod numerem telefonu
41 39 44 993
(od poniedziałku-do piątku).

Dodaj komentarz