Informacja o szkoleniu mentorów do projektu „Stopień wyżej”

INFORMACJA O SZKOLENIU MENTORÓW DO PROJEKTU
„STOPIEŃ WYŻEJ”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że w miesiącach czerwiec/lipiec odbyło się szkolenie mentorów w ramach projektu ,”Stopień wyżej” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Szkolenie zostało zorganizowane przez partnera projektu, Lokalną Grupę Działania „Region Włoszczowski”. Skierowane było do osób zainteresowanych praktyczną realizacją procesów wsparcia dzieci i młodzieży i innych osób podopiecznych, realizowaną
w efektywny i zindywidualizowany sposób.

Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na stosowanie mentoringu jako metody wsparcia o charakterze zindywidualizowanym, dostosowanym do potrzeb psychologicznych, społecznych
i edukacyjnych dzieci i młodzieży. W ramach szkolenia przekazane zostały psychologiczne, neuropsychologiczne i socjologiczne podstawy opisujące procesy mentoringu, przykłady praktycznych rozwiązań i projektów. Unikatowym walorem szkolenia był znaczący udział zajęć warsztatowych, rozwijających samoświadomość i liczne kompetencje miękkie.

Przeszkolonych zostało 8 mentorów, z których 4 osoby będą współpracować
z osobami będącymi w procesie usamodzielnienia oraz młodzieżą powyżej 15 roku życia. Rola mentora odnosić się będzie do sprawowania opieki opartej na autorytecie, mającej pomóc podopiecznemu w prawidłowym funkcjonowaniu, przystosowaniu do życia społecznego, zawodowego i osobistego. Mentorzy będą stosować metody coachingu/mentoringu w drodze do samodzielności życiowej  i ekonomicznej.

Dodaj komentarz