Informacja o rekrutacji

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU „STOPIEŃ WYŻEJ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, informuje, że w miesiącach czerwiec-sierpień 2016r. przeprowadzona została rekrutacja do Projektu „Stopień wyżej” współfinansowanego z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe).

Grupy docelowe zostały określone zgodnie z RPOWŚ na lata 2014-2020 oraz obowiązującym Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020, stanowią je osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osoby funkcjonujące w ramach rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Kandydaci chętni do wzięcia udziału w projekcie składali ,,Wstępną deklarację uczestnictwa
w projekcie”,
a następnie ,,Ankietę rekrutacyjną”. O zakwalifikowaniu kandydatów do projektu decydowało spełnienie kryteriów określonych w regulaminie projektu oraz złożenie w terminie wyżej wymienionych dokumentów.

W rezultacie do projektu zgłosiło się 51 osób, w tym:

– 21 osób z grupy 1 tj. rodziny tworzące pieczę zastępczą
– 20 osób z grupy 2 tj. dzieci i młodzież umieszczone w pieczy zastępczej
– 10 osób z grupy 3 tj. osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą

Na podstawie złożonej dokumentacji kandydata oraz potwierdzeniu przez opiekuna rodzin zastępczych spełniania kryteriów formalnych udziału przez daną osobę w projekcie oraz weryfikacji dokonanej przez Koordynatora organizacyjnego projektu, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonał kwalifikacji 44 osób do projektu. Pozostałe osoby zakwalifikowane zgodnie z zasadami rekrutacji utworzą listę osób rezerwowych. Osoby znajdujące się na liście rezerwowej zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie w trakcie jego trwania,
w razie rezygnacji uczestnika projektu lub zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających jego udział. Rekrutacja kandydatów do projektu odbywała się z uwzględnieniem zasady równych szans
i niedyskryminacji oraz z zasadą dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dodaj komentarz