Ogłoszenie o naborze do projektu partnerskiego „BEZ BARIER”

Ogłoszenie

o naborze do projektu partnerskiego „BEZ BARIER”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza nabór osób do udziału w projekcie partnerskim pn.: ,,BEZ BARIER” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radkowie oraz Stowarzyszeniem Sprawniejsi.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego, a także objęcie wsparciem otoczenia w/w osób w tym podniesienie kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Projekt zakłada objęcie wsparciem 78 uczestników i 26 osób stanowiących otoczenie. Uczestnicy stanowią grupy docelowe:

GRUPA 1 – osoby niesamodzielne zamieszkujące na terenie gminy Radków – miejsce rekrutacji GOPS Radków

GRUPA 2 – osoby z niepełnosprawnością:

A – osoby z niepełnosprawnością (grupa sportowa) – miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

B – kobiety z niepełnosprawnością z chorobami nowotworowymi– miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

C – osoby z niepełnosprawnością wymagające wsparcia w życiu codziennym przez usługi asystenta – miejsce rekrutacji GOPS Radków

GRUPA 3 – osoby sprawujące pieczę zastępczą – miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa

GRUPA 4 – dzieci przebywające w pieczy zastępczej– miejsce rekrutacji PCPR Włoszczowa


W ramach projektu zaplanowano m.in. następujące formy wsparcia:

  1. Usługi wspomagające – opiekuńcze, asystenckie,
  2. Poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne,
  3. Zajęcia sportowo-fizjoterapeutyczne,
  4. Wyjazdowe treningi kompetencyjno-wspomagające,
  5. Zajęcia wspomagające i edukacyjne

TERMIN REKRUTACJI 16.05.2019 – 29.05.2019 r.
Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają pracownicy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie pod numerem tel. 41-39-44-993 w godz. od 7.30 do 15.30. oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie pod numerem tel. 34-35-41-120 w. 34 lub 33 w godz. od 7.30 do 15.30

 

Regulamin naboru

WSTĘPNA ANKIETA REKRUT. GR 1

WSTĘPNA ANKIETA REKRUT. GR 2-A

WSTĘPNA ANKIETA REKRUT. GR 2-B

WSTĘPNA ANKIETA REKRUT. GR 2-C

WSTĘPNA ANKIETA REKRUT. GR 3

Komunikat o projekcie

Dodaj komentarz