Informacja dotycząca programu „Dobry start” dla rodzin zastępczych i osób usamodzielnianych w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia
1 czerwca 2018 r. poz. 1061) świadczenie dobry start przysługuje:

 • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko
 • osobom uczącym się, które są osobami usamodzielnianymi w myśl ustawy
  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – raz w roku

Co istotne, z programu dobry start mogą skorzystać osoby uczące się w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, szkole artystycznej realizującej obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Program nie obejmuje dzieci uczęszczających do przedszkola oraz realizujących roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówkę” prowadzoną w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start przysługuje wyżej wymienionym osobom w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 300 zł.

Program dobry start przysługuje do:

 • ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
 • ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Program dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jeżeli dziecko bierze udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

 

Program dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio
na wniosek rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub osoby uczącej się.

W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub ubiegania się o w/w świadczenie przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wniosek składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu
na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start na dzieci umieszczone
w pieczy zastępczej będą dostępne do pobrania w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Wnioski Rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, osób uczących się będących osobami usamodzielnianymi będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wnioski złożone po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. W przypadku wniosków złożonych w sierpniu, wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – maksymalnie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący świadczenia dobry start wzywa wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku
w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, w tym oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a w konsekwencji koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Za nienależnie pobrane świadczenie dobry start uważa się:

 • świadczenie dobry start wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 • świadczenie dobry start wypłacone mimo braku prawa do tego świadczenia;
 • świadczenie dobry start wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061), ilekroć jest mowa o:

 1. dziecku – oznacza to uczące się w szkole: dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną, lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (ucząca się osoba pełnoletnia przebywająca w dalszym ciągu w pieczy zastępczej), zwanej dalej „ustawą”;
 2. opiekunie faktycznym – oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o jego przysposobienie;
 3. osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie;
 4. niepełnosprawności – oznacza to:
  1. potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 996 i 1000) albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60
   i 949),
  2. potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe lub potrzebę zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe,
  3. umiarkowany stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
   • niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
   • całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów
    o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  4. znaczny stopnień niepełnosprawności, przez który rozumie się:
   • niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów
    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   • całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
   • stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym
    i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną
    na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
   • posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
   • niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów
    o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 5. szkole – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Dodaj komentarz