Informacja dotycząca spotkania w dniu 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z art. 44b Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.) przy starostach tworzy się powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych, będące organami opiniodawczo-doradczymi.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do: integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • ocena realizacji programów;
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu
  pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta.

Kadencja rady trwa 4 lata.

Zarządzeniem  Nr 67/22 Starosty Włoszczowskiego  z dnia 17 czerwca 2022 roku powołano następujące osoby w skład Powiatowej Społecznej  Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

 1. Joanna Rak – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 2. Katarzyna Misztela – przedstawiciel samorządu gminnego
 3. Marzena Ostrowska                 – przedstawiciel organizacji pozarządowej
 4. Mariola Suliga – przedstawiciel samorządu powiatowego
 5. Tomasz Bugajny  – przedstawiciel organizacji pozarządowej

 Zgodnie § 12 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 560) w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych pierwsze posiedzenie powiatowej rady zwołuje starosta w terminie 21 dni od dnia powołania rady.