Zmiana realizatora obsługi dodatku wychowawczego – Rodziny Zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1981), decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatków wychowawczych, o których mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113 a albo art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), tracą moc z dniem 1 czerwca 2022 r.

  • Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze (500+);
  • Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS);
  • Rodziny zastępcze  wnioski o świadczenie wychowawcze składają do ZUS tylko elektronicznie, za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:
    przez Platformę PUE ZUS, portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną.
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie będzie kontynuowało wypłaty dodatków wychowawczy do dnia 31maja 2022 r.

Informacje na temat terminów oraz sposobu i zasad składania wniosków o świadczenie wychowawcze dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych znajdziecie Państwo na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

 

Zgodnie z informacją ZUS w sprawie świadczenia wychowawczego można otrzymać pomoc:

 

Dodaj komentarz