Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa biletów wstępu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert zakup i dostawę biletów wstępu do Żywego Muzeum Porcelany  beneficjentów projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Do pobrania:

Zap.ofert.-bilety wstępu

Zapytanie ofertowe –  bilety wstępu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dodaj komentarz