Zapytanie ofertowe – wyżywienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na  zorganizowanie obiadu dla max. 16 beneficjentów projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – obiady

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Zap.ofert.-obiad

Dodaj komentarz