Zapytanie ofertowe – świadczenie usług asystenckich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert na świadczenie usług przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu pn.: „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zapytanie – asystent osobisty osoby niepeł.

Zapytanie ofert.aoon-wersja dla czytn.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Unieważnienie

Dodaj komentarz