Rozeznanie rynku na zakup i dostawę środków ochrony osobistej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert dotyczącą: zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla wychowanków  umieszczonych w pieczy zastępczej i ich opiekunów w ramach Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii  COVID-19”, zwanego dalej „Projektem”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Szczegóły w załącznikach:

Rozeznanie rynku

Formularz oferty

Oświadczenia – zał. 3 i 4

WZÓR UMOWY

Unieważnienie postępowania z dnia 24.07.2020r. Poniżej pismo

Unieważnienie

Dodaj komentarz