PFRON: Nowy program pomocy dla osób niepełnosprawnych

Wsparcie osób niepełnosprawnych podczas pandemii koronawirusa. Nowy program
pomocy zakłada m.in. dofinansowanie kosztów domowej opieki tym, którzy ze względu
na obecną sytuację epidemiologiczną nie mogą korzystać z zajęć w warsztatach terapii
zajęciowej.
Pomoc przyznawana jest w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi”. Osoby niepełnosprawne otrzymają świadczenie pieniężne, jeśli z powodu stanu
zagrożenia epidemicznego lub epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia
4 września 2020 roku, możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce
rehabilitacyjnej (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych).
Wysokość pomocy to 500 zł. Świadczenie nie może być przyznane na okres dłuższy niż 3
miesiące. Jednak nie przysługuje ono za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego
zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności, które są:
 uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie
przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze
środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach
tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim;
 pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących
na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 10 kwietnia br. Będą one rozpatrywane w trybie
ciągłym, jednakże nie później niż do 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich
oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie wnioski mogą składać ich
opiekunowie prawni.
Jak składać wnioski?

Poprzez System Obsługi Wsparcia finansowany przez PFRON. W przypadku braku
możliwości skorzystania z tej platformy wniosek można złożyć w inny sposób (np. drogą
pocztową lub elektronicznie). Należy go wówczas pobrać ze strony:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/ .

Szczegółowe informacje dotyczące .programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy
i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” oraz w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie we Włoszczowie , pod numerem telefonu 41 39 44 993.

wniosek druk

Dodaj komentarz