Aktualności

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim Rodzinom Zastępczym składamy wyrazy uznania i podziękowania za trud i poświęcenie,
za troskę i opiekę, które każdego dnia ofiarujecie dzieciom.

Z tej okazji życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia i radości na każdy dzień, wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania samych dobrych chwil w pełnieniu tak ważnej roli – roli Rodzica Zastępczego

Dyrektor i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie

 

Przedłużenie orzeczeń

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw dokonuje nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – w której uchyla się przepis, na podstawie którego przedłużona była ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Dalsza ważność takich orzeczeń jest określona w przepisach przejściowych ustawy, gdzie wskazano nowy okres ich ważności.

Przyjęte zmiany, mówią że orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynąłby:

 • do 31 grudnia 2020 r. – zachowują ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowują ważność do 31 marca 2024 r.,
 • w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu
  (5 sierpnia 2023 r.) – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

Wszystkie orzeczenia będą jednak ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Ważność kart parkingowych

W takich samych terminach jak orzeczenia ważność utracą karty parkingowe dla osób indywidualnych, dla placówek zaś będą ważne do 31 marca 2024 r. Również świadczenia z pomocy społecznej i inne, które są powiązanie z orzeczeniem
o niepełnosprawności, będą przyznane do nowej daty ważności orzeczenia.

Wydłużenie następuje z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy.

Praca dla psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zatrudni  psychologa – wykształcenie wyższe magisterskie.

Wymiar czasu pracy: umowa o pracę – pełny etat.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt i złożenie dokumentów aplikacyjnych: CV i list motywacyjny.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w godzinach pracy PCPR w pok. 205 lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa.

Honorowa odznaka Meritis pro Familia dla rodziny z naszego powiatu

W dniu 11 maja 2023 r. w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczania odznaczeń honorowych Primus in Agendo oraz Meritis pro Familia. Wśród odznaczonych znaleźli się Państwo Bogusława i Ryszard Ciesek z powiatu włoszczowskiego, którzy odebrali z rąk Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marleny Maląg odznakę Meritis pro Familia. Państwo Ciesek od 13 lat stanowią rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. To zaszczytne, honorowe wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej – rodzina.

Państwo Ciesek stanowią zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego od 2010 roku. W trzynastoletnim okresie sprawowania funkcji rodziny zastępczej otoczyli troskliwą opieką 53 dzieci.

„Jako opiekunowie zastępczy poważnie podchodzą do powierzonej im funkcji, zawsze priorytetem dla nich jest dobro dziecka, mają w sobie gotowość do niesienia pomocy i poświęcenia, pod ich skrzydłami dzieci porzucone, skrzywdzone i zagubione, znajdują ciepło, miłość i życzliwość. Każde przyjęte dziecko jest u Państwa Ciesek bezwarunkowo akceptowane, nieważne czy jest to dziecko chore, niepełnosprawne czy cudzoziemskie. Opiekunowie stwarzają klimat sprzyjający swobodnej wymianie uczuć, są czuli i wrażliwi na potrzeby, troski, problemy i pragnienia dzieci. Troszczą się o małoletnich, silnie angażują się w sprawy dzieci, dbają o zapewnienie jak najlepszej opieki” – napisano we wniosku Starosty Włoszczowskiego o nadanie odznaki.

Serdecznie gratulujemy odznaczonym i życzymy wielu lat w zdrowiu, spełnienia marzeń, realizacji planów życiowych oraz zawodowych zamierzeń.

Powiększ zdjęcie     Powiększ zdjęcie   Powiększ zdjęcie   Powiększ zdjęcie

Otwarty nabór na 4 oferty stażu od Podmiotów przyjmujących na staż

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie ogłasza otwarty nabór na 4 oferty stażu  od Podmiotów przyjmujących na staż osoby uczestniczące w projekcie „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Ogólne założenia:

Podmiot przyjmujący na staż składa Wniosek o zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, wg. wzoru dostępnego
w biurze  projektu, tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pok. 207

Wnioski o zorganizowanie stażu będą przyjmowane od dnia 12 maja 2023 r. w godzinach otwarcia biura projektu tj. od godz. 7.30-15.30. Wnioski można składać osobiście w biurze projektu oraz za pośrednictwem poczty na adres biura projektu. Weryfikacja wniosków będzie dokonywana na bieżąco w biurze projektu.

W ramach projektu przewidziano możliwość skierowania na okres  nie krótszy niż 3 miesiące,  a nie dłuższy niż do 30 września 2023 r. dla łącznie 4 Uczestników w całym okresie realizacji projektu.

Na staż może zostać skierowany Uczestnik projektu który W Planie Ścieżki Integracji Uczestnika ma określoną taką formę wsparcia.

Ostatecznego wyboru Stażysty dokonuje każdorazowo Podmiot przyjmujący na staż na podstawie wyników rozmowy i dokumentów aplikacyjnych złożonych przez kierowanego na staż Uczestnika projektu, zasięgając w razie potrzeby opinii Realizatora projektu. Podmiot przyjmujący na staż może odstąpić od przeprowadzenia rozmowy z kierowanym na staż Uczestnikiem projektu.

Staż odbywa się na podstawie trójstronnej umowy zawieranej pomiędzy Stażystą, Podmiotem przyjmującym na staż oraz Realizatorem projektu. Umowa zawiera podstawowe warunki przebiegu stażu, w tym okres trwania stażu, wysokość przewidywanego stypendium, miejsce odbywania stażu, zakres obowiązków oraz dane opiekuna stażu.

Staż jest organizowany na podstawie programu stażu, który jest przygotowany przez Podmiot przyjmujący na staż we współpracy Realizatorem projektu i przedkładany do podpisu Stażysty. Program stażu jest opracowywany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału Stażysty.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 413944993, p. Jolanta Pękala.

Zasady i tryb postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków PFRON na 2023 r.

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2023 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie rozpoczyna rozpatrywanie wniosków złożonych przez osoby niepełnosprawne w zakresie: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne oraz likwidację barier.

Do pobrania:

Załącznik Nr 1 turnusy rehabilitacyjne

Załącznik Nr 2. przedmioty ortopedyczne

Załącznik Nr 3. bariery architektoniczne

Załącznik Nr 4. sport, kultura, rekreacja i turystyka

Nauka języka migowego

Nauka języka migowego – od kwietnia rusza elektroniczny nabór wniosków w systemie iPFRON

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących  w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że zgodnie z komunikatem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania znajdują się w serwisie iPFRON+:

https://portal-ipfronplus.pfron.org.pl/

30 KWIETNIA UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO PROJEKTU REHABILITACJI KOMPLEKSOWEJ.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, 30 kwietnia upływa termin składania wniosków do projektu  „Wypracowanie
i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

To program przekwalifikowania zawodowego, skierowany do wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść na rynek pracy.

Warto podkreślić unikatowe podejście do rehabilitacji w tym programie. Jednocześnie odbywa się rehabilitacja zawodowa, psychospołeczna
i medyczna. Brak jest narzucanego z góry katalogu szkoleń. Każda osoba jest traktowana indywidualnie i wspólnie ze specjalistami decyduje o swojej ścieżce. W Ośrodku możesz zdobyć nowy zawód dostosowany do obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz swój stan zdrowia. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

 Co należy zrobić, by zgłosić się do projektu?

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację i przesłać dokumenty zgłoszeniowe na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Oddział Dolnośląski PFRON
ul. Szewska 6/7 , 50-053 Wrocław
z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”

 

 

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i II

                                                          KOMUNIKAT                                                           

Aktywny Samorząd 2023

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”- Moduł I i II

W dniu 02 lutego 2023 roku Zarząd PFRON zatwierdził dokument Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2023 ROKU:

Moduł I:

 1. Obszar A Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 3. Obszar B Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektrycznego, zakupionego w ramach programu,
 6. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 9. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 10. Obszar C Zadania 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 11. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II:

– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Wnioski można składać w terminie

Moduł I –  od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku

Moduł II –  od 1 marca do 31 marca 2023 roku

(rok akademicki/szkolny 2022/2023)

Moduł II –  od 11 września do 10 października 2023 roku

(rok akademicki/szkolny 2023/2024)

 Za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) dostępnego na stronie https://sow.pfron.org.pl 

lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa, pok. 207

 

Do góry