Ogłoszenie otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych

  OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz.1431),

Ogłasza

otwarty nabór na Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pozakonkursowego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Powiat Włoszczowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie przy realizacji projektu będzie Partnerem Wiodącym – Liderem.

Planowany okres realizacji projektu: od 1 marca 2019 r. do 30 listopada 2021 r.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Otwarty nabór Partnera do projektu pozakonkursowego w ramach poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, pokój 208, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub usług kurierskich, w dni robocze od godz. 800 do godziny 1500

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 2 stycznia 2019 r. o godz. 1000

Decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.

Wszystkie pytania związane z otwartym naborem Partnera należy kierować w formie pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa lub faxem na numer 41 39 44 993

Ocenie podlegać będą oferty kompletne i złożone w terminie.

Szczegółowe informacje w zakresie zasad partnerstwa, obowiązków Partnera, wymagań stawianych Partnerowi, kryteriów wyboru, sposobu złożenia i przygotowania oferty, procedury konkursowej znajdują się w regulaminie stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie, tel. 41 39 44 993; osoby do kontaktu: Ilona Piech, Ilona Nowak.

Załączniki:

  1. Regulamin
  2. Formularz oferty
  3. Wzór protokołu wyboru oferty
  4. Arkusz oceny oferty
  5. Wzór umowy o partnerstwie

Dokumenty do pobrania:

ogłoszenie PDF   –    ogłoszenie -doc

załącznik 1 Regulamin PDF          załącznik 1 Regulamin -DOC

załącznik 2 formularz oferty PDF                       Załącznik nr 2 – Formularz oferty– DOC

załącznik 3 wzór protokołu PDF                         Załącznik nr 3 – Wzór protokołu -DOC

załącznik 4 arkusz oceny PDF                           Załącznik nr 4 – ARKUSZ OCENY ZGŁOSZEŃ-DOC

załącznik 5 wzór umowy o partnerstwie PDF     załącznik nr 5_Wzór umowy o partnerstwie-DOC

 

Dodaj komentarz