Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza do składania ofert na:
Ogłoszenie dotyczące zamówienia na usługi społeczne na:
 
Część 1 ,,Organizacja i realizacja wsparcia edukacyjnego w postaci indywidualnych korepetycji dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”.
Część 2 ,,Organizacja i realizacja zajęć wspomagających w postaci zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”.
Część 3 ,,Organizacja i realizacja zajęć  rehabilitacyjnych dla beneficjentów projektu „BEZ BARIER”.
na potrzeby projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
więcej szczegółów: https://pcprwloszczowa.bip.gov.pl w zakładce – zamówienia powyżej 30 tyś. euro

Dodaj komentarz