Przekazanie środków ochrony osobistej beneficjentom projektu „BEZ BARIER”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „BEZ BARIER” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, beneficjenci otrzymali środki ochrony osobistej stosowane na rzecz zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w postaci maseczek oraz płynu do dezynfekcji.
W/w środki zostały dostarczone do miejsca zamieszkania beneficjentów przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Dodaj komentarz