Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przekazuje informacje i wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3) oraz informację o unieważnienie postępowania (część 1 i część 2)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie w załączeniu przekazuje informacje i wyborze najkorzystniejszej oferty (część 3) oraz informację o unieważnienie postępowania (część 1 i część 2)

Działając na podstawie art. 138o ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w imieniu Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa , przekazuję następujące informacje dotyczącą projektu pn. „BEZ BARIER” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Włoszczowa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, tj.:

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 3:
W prowadzonym postępowaniu w Części 3  wybrano ofertę złożoną przez:
Niepubliczną Placówkę Wychowania Pozaszkolnego LINGUA Ce LINGUA Sp. z o.o.
31-620 Kraków, oś. Bohaterów Września 1A/C
 
 2.Informacja o unieważnieniu postępowania w Części 1 i Część 2 .

Dodaj komentarz