Zapytanie ofertowe – „Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński- język polski”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie  zaprasza do składania ofert  zakresie 

Tłumaczenie pisemne przysięgłe: język ukraiński- język polski” na rzecz beneficjentów projektu  „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Informacja o wyborze wykonawcy – tłumacz

Odpowiedź na pytanie

Zapytanie ofertowe tłumacz-sig

Formularz oferty 1- Załącznik nr 2(2)

Klauzula informacyjna RODO – Załącznik nr 2(1)