W związku z zakończeniem projektu unijnego „Stopień wyżej”, który był realizowany w okresie od 01.06.2016 – 31.05.2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 – Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, PCPR we Włoszczowie informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesięcy). Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług społecznych (9).

Usługi mogą być przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie.  Każdy wniosek zostanie rozpatrzony indywidualnie.

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30  telefonicznie 413944993, osobiście pod adresem, PCPR Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa

Dodaj komentarz