Zapytanie ofertowe: Organizacja i realizacja szkolenia kompetencyjnego dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włoszczowie zaprasza podmioty ekonomii społecznej do składania ofert dotyczących zapytania ofertowego pn. „Organizacja i realizacja szkolenia kompetencyjnego dla rodzin zastępczych”  w ramach projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla EFS, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe – szkolenie RZ

Zapytanie ofertowe – wersja dla czytników

Formularz oferty

Informacja o wyborze wykonawcy