Kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

09 46 01 Kw 144379 Rops Plik3

W dniach 28-29 grudnia 2022 r. w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 -Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, odbył się kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla obywateli Ukrainy.

W ramach kursu uczestnicy zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabyli wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie udzielić pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

W trakcie szkolenia uczestnicy mieli zapewniony dostęp do serwisu kawowego i obiadu, natomiast małoletnie dzieci kursantów znajdowały się pod profesjonalną opieką.

Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz apteczkę.